Общи условия

Square

Споразумение между потребителя/посетителя и Киберсигурност.бг

 

Уебсайтът киберсигурност.бг се оперира и управлява от „Киберсигурност“ ЕООД. Услугите, предлагани чрез уебсайта, се предлагат и доставят от „Киберсигурност“ ЕООД наричан по-долу в контекста на доставката на услуги „киберсигурност.бг“. Настоящите Общи условия, наричани по-долу “Споразумение” или “Общи условия”, представляват споразумение между теб, като потребител и/или посетител, и това търговско дружество относно условията, при които киберсигурност.бг ти предлага информацията, софтуера, продуктите и услугите, предоставени на или чрез киберсигурност.бг наричани “Услугите”.

Киберсигурност.бг се състои от множество страници, чийто оператор и администратор е “КиберСигурност” ЕООД, ЕИК: 205848886, гр. София, 1415, ул. Акад. Петър Динеков 23, телефон: +359 8888 00 456, email: info@csec.bg.

Услугите се предлагат само в случай, че се приемат настоящите общи условия, правила и клаузи в този документ.

Ако не си съгласен с тези условия или ако нямаш навършени 16 години – не използвай киберсигурност.бг.

“Използване” на киберсигурност.бг означава действия от типа: кликване на линкове, въвеждане на информация, създаване на регистрация, сваляне на съдържание или разглеждане (т.нар. браузване). Използвайки киберсигурност.бг ти се съгласяваш с настоящите общи условия. Това включва и секциите Ограничаване на отговорността и Спорове. И двете секции касаят правата ти.

Киберсигурност.бг предлага както безплатни, така и платени услуги. Настоящите общи условия се прилагат по отношение и на двата вида услуги. Използването на услугите изисква онлайн регистрация (виж секция Онлайн регистрация). Достъпът до тези услуги се разрешава след идентификация на потребителя.

Услуги, предлагани чрез киберсигурност.бг

Част от услугите на киберсигурност.бг са предназначени за бизнеса в България, а именно търговци и потребители, действащи в контекста на своята стопанска дейност, занятие или професия. За всички останали услуги ти, като потребител, можеш да се възползваш от всички свои права уредени в Закона за защита на потребителите.

Условията за ползването на различните услуги, както и тяхната цена и способите за плащане са описани в страницата, отредена за конкретната услуга. Ако друго не е указано в информацията за съответната услуга, услугите на киберсигурност.бг се предоставят след авансово заплащане на цената.

При използване на услугите, предлагани от нас, ти сключваш договор с “Киберсигурност” ЕООД, съдържанието на който се определя от настоящите Общи условия. Договорът се счита за сключен от момента на заявяването на услугата.

Киберсигурност.бг не отговоря за загуби и вреди във връзка с използването на киберсигурност.бг или който и да е сайт, водещ до киберсигурност.бг. Специално внимание обръщаме на следните три случая:

 1. вреди в следствие на това, че сайтът не работи (офлайн);
 2. вреди в следствие на грешки или неточности в съдържанието на сайта или на други сайтове, към които препраща киберсигурност.бг. Ти поемаш рисковете от използването на киберсигурност.бг.

Цени, такси, начин на плащане, жалби и връщане на пари

На всяка страница на киберсигурност.бг, в която е представен конкретен продукт като услуга, е посочена конкретна цена, за услугата, както и какво включва цената.

Киберсигурност.бг приема плащания единствено по банков път чрез превод по сметката ни.

За услугите на киберсигурност.бг се дължи плащане съгласно посоченото в описанието на посочената услуга. За всички услуги на киберсигурност.бг се дължи авансово плащане на такса.

Отказът от поръчка е възможен до момента, в който услугата е започнала да се изпълнява от страна на киберсигурност.бг като този момент се преценява за всяка конкретна услуга съобразно начина на изпълнението й. Отказът трябва да бъде заявен в писмен вид в свободен текст на e-mail адрес info@csec.bg, като текстът на съобщението трябва да съдържа достатъчно данни за идентифициране на поръчката.

Киберсигурност.бг разглежда жалби и рекламации от потребители, изпратени в писмена форма на e-mail адрес info@csec.bg. Всички жалби във връзка с предоставяните от киберсигурност.бг услуги ще бъдат разгледани в разумен срок и на подателя ще бъде изпратен отговор съгласно резултата. Рекламациите се удовлетворяват незабавно доколкото за това не се изисква съдействие от потребителя.

Промени и допълнения

Киберсигурност.бг си запазва правото да прави промени в настоящите Общи условия за използване на киберсигурност.бг. Киберсигурност.бг ще ти изпрати съобщение чрез имейл за промяната, в случай че използваш услугите на сайта, достъпни след регистрация. Промените влизат в сила веднага, а в случай, че не ги приемаш – може да преустановиш използването на киберсигурност.бг. Ако не се противопоставиш на промените в Общите условия и продължиш да използваш киберсигурност.бг, се счита, че си приел промените.

Ако използваш услугите на киберсигурност.бг, които са достъпни без регистрация, всяка промяна в общите условия ще влезе в сила спрямо теб без изрично уведомление.

Линкове към други сайтове

Този сайт, както и съдържанието в Блога, съдържа линкове към други ресурси в интернет, наричани “линкове” или “свързани сайтове”. Тези линкове са предоставени за твое удобство и имат за цел да допринесат за по-лесно идентифициране на други интернет ресурси, които могат да ти бъдат полезни. Линковете нямат за цел да индикират, че киберсигурност.бг спонсорира / подпомага или че е правно обвързан, с който и да е от свързаните сайтове; нито че киберсигурност.бг е упълномощен да използва търговска марка, лого, авторски права или каквато и да е друга интелектуална собственост, която може да се появи в линковете.

Киберсигурност.бг не носи отговорност за съдържанието на свързаните сайтове. Това включва и всеки линк, разположен на свързаните сайтове към други сайтове. Тези Общи условия не покриват твоите взаимоотношения със свързаните сайтове. Ето защо следва внимателно да провериш условията за използване на свързаните сайтове.

Забранено за незаконни цели

Като условие за използване на киберсигурност.бг, ти декларираш пред киберсигурност.бг, че няма да използваш уеб сайта, в който и да е от случаите по-долу:

 1. незаконни цели;
 2. за цели, забранени от настоящите общи условия;
 3. по какъвто и да е начин, който може да застраши или повреди функционирането на киберсигурност.бг
 4. по какъвто и да е начин да застраши нормалното използване на сайта от друго лице.

Нямаш право да “хакваш”, “кракваш”, “скрейпваш”, “крауваш” киберсигурност.бг директно или индиректно чрез инструменти като паяци, роботи, крауерс, скрейпърс, фрейминг, айфреймс или RSS фийдове или всякакви други подобни. Нямаш право да достигаш или да се опитваш да достигнеш до информация, която не е публично публикувана на киберсигурност.бг.

Цялото съдържание на сайта киберсигурност.бг е защитено от европейското и българското законодателство за интелектуална собственост, включително авторски права. Използването на киберсигурност.бг не ти дава право да продаваш и/или препродаваш съдържанието на сайта киберсигурност.бг.

Прекратяване / ограничаване на достъп

Киберсигурност.бг си запазва правото по всяко време да прекратява или ограничава достъпа до сайта киберсигурност.бг и предоставяните услуги. Киберсигурност.бг си запазва правото да модифицира или да прекратява (временно или окончателно) елемент от услугите си. Ти се съгласяваш, че киберсигурност.бг няма да носи отговорност към теб или трети лица за каквато и да е модификация (промяна), спиране или прекратяване на услуга.

Ограничаване на отговорността

(прочети това внимателно, защото е свързано с правата ти)

Информацията, софтуера, продуктите и услугите, достъпни чрез уеб сайта киберсигурност.бг може да съдържат неточности и технически грешки. Киберсигурност.бг и/или неговите доставчици може периодично и по всяко време да правят подобрения и промени в киберсигурност.бг. Информация, получена чрез киберсигурност.бг не следва да бъде аргумент за лични, медицински, правни и/или финансови решения. Ти следва да се консултираш с подходящ специалист, за да получиш съдействие за твоята конкретна (специфична) ситуация.

ИНФОРМАЦИЯТА, СОФТУЕРЪТ, ПРОДУКТИТЕ, УСЛУГИТЕ И ГРАФИКИТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ЗА ПОЛЗВАНЕ ПРИ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА. Киберсигурност.бг (“Киберсигурност” ЕООД) и неговите доставчици, не носят отговорност за коректността, надеждността и достъпността на информация, софтуер, продукти, услуги и графики, съдържащи се на сайта киберсигурност.бг по какъвто и да е повод.

ЕТО ЗАЩО киберсигурност.бг (“Киберсигурност” ЕООД) И НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НЕ НОСЯТ ИМУЩЕСТВЕНА И/ИЛИ НЕИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕОПИСАНОТО СЪДЪРЖАНИЕ.

Киберсигурност.бг (“Киберсигурност” ЕООД) И НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ ВРЕДИ, БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ ДАЛИ СА СЛЕДСТВИЕ НА ДОГОВОРНО ИЛИ ДЕЛИКТНО ПРАВООТНОШЕНИЕ. Отговорността се изключва в следните, неизчерпателно изброени, хипотези:

  • прекратен достъп, загуба на информация и данни, печалба, по повод използването на киберсигурност.бг;
  • за забава или невъзможност за употреба на киберсигурност.бг или други услуги, чрез сайта;
  • за невъзможността за предоставяне на услуги;
  • за каквато и да е информация, софтуер, продукти, услуги и графики, доставяни на и чрез киберсигурност.бг;

Ако не си доволен от който и да е от елементите на сайта киберсигурност.бг (който и да е продукт или услуга) или не си съгласен с клауза/и от настоящите Общи условия – следва да прекратиш използването на киберсигурност.бг.

Важно: максималната отговорност на киберсигурност.бг се ограничава до размера на заплатените такси за използването на киберсигурност.бг

Освобождаване от отговорност

Ти се съгласяваш да освободиш от отговорност киберсигурност.бг (“Киберсигурност” ЕООД) и неговите управители и служители без значение от загубите, вредите, разходите, правата, исковете, предявени от трето лице, свързани с твоята употреба на Услугите, Документите и Допълнителните материали, нарушение от твоя страна на настоящите Общи условия и/или на каквито и да е други права.

Спорове

Повечето потребителски искания могат да бъдат решени бързо и в полза на потребителите (клиентите) на киберсигурност.бг чрез обаждане в отдела за обслужване на клиенти на телефон: +359 8888 00 456.

Ако киберсигурност.бг не успее да задоволи потребителските ти претенции, включително чрез медиация (за която заплаща киберсигурност.бг), двете страни се съгласяваме да решим спора чрез арбитраж.

Всички спорове, породени от настоящите Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската търговско – промишлена палата съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

Интелектуална собственост

Услугите и цялото съдържание на уеб сайта киберсигурност.бг са защитени с авторски права. © 2018-2020 “Киберсигурност” ЕООД. Всички права запазени. С изключение на изрично позволение от киберсигурност.бг, ти се съгласяваш да не преправяш, копираш, фреймваш, скрейпваш, наемаш, лицензираш, продаваш, дистрибутираш съдържание или части от съдържание на киберсигурност.бг. Във връзка с употребата ти на киберсигурност.бг, ти се съгласяваш да не използваш каквито и да е инструменти за извличане на информация (роботи, паяци и др.). Каквато и да е употреба на съдържанието, освен в предвидените случаи, е строго забранена. Технологията и софтуерът, които обслужват киберсигурност.бг, са собственост на киберсигурност.бг (“Киберсигурност” ЕООД), наши партньори или доставчици. Ти се съгласяваш да не копираш, променяш, създаваш или да се опитваш да придобиеш какъвто и да е код (source code), нито да продаваш, лицензираш или да прехвърляш по какъвто и да е начин софтуера. Всяко едно право, което не е изрично предоставено на друго/и лице/лица остава собственост на киберсигурност.бг.

Търговска марка

Киберсигурност.бг е регистрирана търговска марка. Имената и марките, които може да откриеш на и чрез киберсигурност.бг може да са собственост на съответните лица. Нищо в настоящите Общи условия или Услугите не следва да се третира като позволение за лиценз или каквото и да е право за използване на търговската марка Киберсигурност. Възможно е да придобиеш такъв лиценз, след предварително писмено позволение от наша страна и последваща законова процедура. Всички ползи от употребата на търговската марка киберсигурност.бг принадлежат изключително и само на киберсигурност.бг

Авторски права

Киберсигурност.бг почита интелектуалната собственост на останалите лица; настояваме нашите потребители да правят същото. Ако смяташ, че твоята работа е копирана по начин, че е нарушено авторското ти право, по какъвто и да начин, следва да уведомиш киберсигурност.бг според процедурата по-долу.

Киберсигурност.бг разглежда молби и уведомления за нарушени авторски права на Сайта съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права. Всяка претенция за нарушени права следва да бъде изпратена на адрес info@csec.bg със заглавие: “Нарушено авторско право”.

Общи разпоредби

Ти приемаш и се съгласяваш, че по никакъв начин между теб и киберсигурност.бг не възниква служебно, партньорско, агентско правоотношение. Ако някоя клауза или част от настоящите Общи условия е невалидна, то това не влече невалидност на цялото Споразумение. Невалидната клауза следва да се тълкува (и замести) според най-близката законова разпоредба с аналогична цел.

Освен в изрично посочените в общите условия случаи, това Споразумение урежда всички правоотношения между потребител/ползвател и киберсигурност.бг по повод използването на киберсигурност.бг. Споразумението има предимство пред всички минали или настоящи комуникации и оферти между нас (двете страни) – електронни, устни и писмени. Не можеш да прехвърляш на трето лице каквито и да е права, произтичащи за теб от настоящите Общи условия, без изричното писмено позволение на киберсигурност.бг. Правата на киберсигурност.бг във връзка с настоящите Общи условия могат да бъдат прехвърляни на друго лице. Всички права, които не са изрично предоставени от това Споразумение на други лица, остават права на киберсигурност.бг.

Киберсигурност.бг може официално да комуникира с теб с всички комуникационни средства като имейл, поща, публикации на киберсигурност.бг и т.н.

Принтирана версия на настоящите Общи условия или каквото и да е съобщение в електронна форма следва да е с еднаква правна тежест с писмени документи в съдебни и извънсъдебни спорове по повод това Споразумение. Всички страни приемат и се съгласяват с настоящото Споразумение.

Въпроси? Коментари? Предложения?

Свържи се с нас на info@csec.bg, за да съобщиш за каквото и да е нарушение на настоящите Общи условия или да отправиш каквито и да е въпроси във връзка с Общите условия или Услугите.